Generell klyngeutvikling

Generell klyngeutvikling

De siste årene har det kommet i gang en utviklingsprosess hvor næringsaktørene gradvis er blitt mer bevisste på felles barrierer og samarbeidsmuligheter.

Kjernebedriftene har spilt en ledende rolle i utviklingsarbeidet. 

Den gjensidige tilliten mellom bedriftene er blitt sterkere, og bedriftene er i økende grad blitt tydelige på hva samarbeidet skal handle om og på behovet for konkrete samarbeidstiltak.   

Gjennom prosessen "Foresight" skal klyngebedriftene, FoU-aktørene, forvaltningen og utviklingsaktører utvikle et felles syn på fremtiden og hva som kreves for å virkeliggjøre ambisiøse mål. 

Omstilling og innovasjon er  krevende for bedriftene, som gjennomgående er små og har begrensede ressurser. Tilgangen på formalkompetanse har tradisjonelt vært liten, og få bedrifter har omfattende erfaring med bestilling og anvendelse av FoU. Forent, gjennom ei sterk klynge der hele verdikjeden er med, er det mulig å snu dette bildet. Arenaprogrammet er avgjørende for at bedriftene skal få maksimalt ut av samhandlingen og lykkes med å utløse utviklingspotensialet i klyngen. Bedriftssamarbeidet gjennom klyngeprogrammet gir rom for samarbeid og spesialisering, kunnskaps- og erfaringsutveksling og kompetanse- og prosjektutvikling.