Artikkel

Silje Rognlien ...

Dialogmøte med forvaltningen om utvidet mellomlagring i 2019 og 2020

2. des 2019 11:13 (Sist redigert 2. des 2019 11:13)

Vinteren 2019 imøtekom fiskeriforvaltningen næringens ønske om en 2-årig dispensasjon for utvidet mellomlagring av torsk, fra 12 til 20 uker. Etter første dag på FoU-samlingen ble det gjennomført et dialogmøte med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet hvor tilsammen 18 personer deltok. Agenda: utveksle erfaringer fra årets sesong og drøftet behov for endringer neste år.

Workshop

Fra næringen møtte representanter for Nergård, Norfra, Lerøy og Båtfjordbruket og fra administrasjonen  i Arena Torsk, mens forskningsmiljøet var godt representert med Nofima.

Agenda: utveksle erfaringer fra årets sesong og drøftet behov for endringer neste år.

Tilbakemeldingene var gode; fra forvaltningen til næringen, og fra næringen til forvaltningen. Næringens representanter ga honnør til måten inspeksjonene ble gjennomført på, der en la vekt på veiledning og dialog. Forvaltningen var tydelig på at der er en rekke forbedringspunkter, men ingen alvorlige avvik registrert.

Det var stor enighet om behovet for et forbedret systemer for journal/seddelføring, noe Arena Torsk og Båtsfjord-miljøet vil samarbeide om å finne en løsning på.

Fra næringen ble det uttrykt anerkjennelse til forvaltningen som møtte så sterkt opp, både fra sentralt (Osl og og Bergen) og regionalt (Bodø, Finnsnes).

På dag 2 under FoU-samlingen, ble erfaringene fra utvidet mellomlagring gjennomgått av både forvaltningen og næringsaktørene, og fås tilgang til på Nofima sine nettsider.

0