2018-08-30

En bekjennelse...

Arena torsk jobber med rammebetingelser for de som satser på levendefangst av torskefisk, lagring og fôring. En av de viktigste sakene vi jobber for er å få utvidet fasen vi kan vedlikeholdsfôre fisken fra 12 uker til 36 uker. I dag kan villfanget torsk stå maksimalt 12 uker på mellomlagringslokalitet. Det er for kort tid.

Hvorfor er forlenget mellomlagring viktig?

Det meste av fisken som leveres levende i merd fanges i perioden mars-mai da fisken er lett tilgjengelig. Med maksimalt 12 ukers lagring må denne fisken tas ut senest ut i løpet av juni-august. Markedet betaler best for denne fisken i perioden september-desember.

Men hvorfor tar dere ikke fisken over til fôring for tilvekst (fangstbasert akvakultur)? Det skulle vi gjerne, men dette krever at man går over til «fangstbasert oppdrett» og må følge et helt annet regelverk som bygger på lakseoppdrett. Videre kreves det egne lokaliteter for dette som det i dag er svært vanskelig å få tak i fordi det er få lokaliteter tilgjengelig, blant annet på grunn av meget strenge avstandskrav mellom oppdrett av ulike arter og i forhold til utslippspunkt. Dette er en sentral grunn til at få aktører har satset på oppfôring av torsk. Det medfører at vi ikke kan lagre fisk til den perioden der markedet betaler best for torsk av høy kvalitet.

Dette kan vi løse på en svært enkel måte uten vesentlig risiko for hverken fisken eller miljøet ved å utvide perioden fra 12 uker til 36 uker. For å gjøre dette anser vi følgende som viktige forutsetninger:  

  1. Vi skal kun bruke et hygienisert kommersielt fôr  
  2. Vi skal ha veterinærer som skal overvåke helsestatus på fisken med månedlige helsekontroller
  3. Stilles krav om beredskapsplan (blant annet at lokaliteten skal kunne tømmes innen kort tid) 

Regelen om maksimalt 12 ukers mellomlagring er vilkårlig satt. Et kommersielt fôr vil fjerne smitterisiko fra fôr. Når torsken er lagret i over 12 uker, vil den velferdsmessig være godt restituert og tilpasset nytt fôr. Dette er krav vi ser som viktige for å utvide perioden med lagring av villfanget torsk. Dersom Mattilsynet eller andre ser at det er behov for ytterligere krav for å realisere potensialet i denne delen av næringen, er vi rede til å diskutere gode løsninger.

Dette forslaget er allerede sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet. Det er en «plug and play» beslutning og en velkomstgave i fra nord til vår nye sjømatminister.

 

Arne E. Karlsen
Styringsgruppeleder Arena Torsk

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!