2019-04-30

Gjennomslag for Arena Torsk

Arena Torsk fikk gjennomslag for nye storteringskrav ved utvidet mellomlagring. 

I februar kom Nærings- og fiskeridepartementet med nyheten om at de hadde besluttet å opprette ei midlertidig ordning for lagring av levende torsk; næringsaktører kan søke om en dispensasjon for å få utvidet lagringsperioden fra dagens 12 uker til 20. Arena Torsk søkte på vegne av 4 medlemmer på 6 lokaliteter, fra Røst i Nordland til Nordvågen i Finnmark. Søknaden ble innvilget, men det ble stilt strenge dispensasjonskrav fra både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Særlig vanskelig var et sorteringskrav, som resulterte i at AT gikk i dialog med myndighetene om å få det endret. 

Kravet var opprinnelig at fisken skulle sorteres på størrelse før fôring startet opp (innen 4 uker). Arena Torsk mente at dette kravet ikke er optimalt med tanke på fiskevelferd og at det vanskelig lar seg gjennomføre på grunn av mangel på egnet teknologi. Vi anmodet Nasjonalt kompetansenseter for fangstbasert akvakultur – Nofima, om å utarbeide en betenkning. I notatet som Nofima utarbeidet, og som vi sendte over til forvaltningen, ble det bl.a. påpekte at det viktigste tiltaket for å sikre god velferd, er ordentlig fôring.

I svar fra Mattilsynet av 2. april imøtekommer de vår anmodning:

Viser til Arena Torsk sitt innspill 27. mars 2019 og tidligere korrespondanse knyttet til sortering av fisk som levendelagres.

Mattilsynet har vurdert Nofima sin uttalelse vedrørende krav til sortering og har på bakgrunn av dette besluttet å gjøre følgende presisering av vilkårene som stilles til sortering i dispensasjonsordningen. Punkt a) under overskriften «Vilkår som stilles i dispensasjonsordningen» skal lyde:

«Fisk bør sorteres på størrelse ombord før overføring til restitusjonsmerd, og skal uansett sorteres på størrelse før fôring der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse».

Med denne presiseringen fremgår det at dyreholder må gjøre en risikovurdering knyttet til om fisken bør sorteres før fôring, særlig for å unngå redusert velferd som følge av at fisken ikke er av likeartet størrelse. Mattilsynet anbefaler at stor fisk (8 kg+) ikke settes i merd sammen med liten fisk på grunn av risiko for kannibalisme.

Vi er tilfredse med at Mattilsynet har imøtekommet vår anmodning. Samtidig er det svært viktig å merke seg Mattilsynets presisering av ansvaret som påhviler dyreholder om å gjøre selvstendige vurderinger og evt. iverksette tiltak for å sikre god dyrevelferd.

Denne saken viser at når vi opptrer samlet, og belegger næringens synspunkter med forskningsbasert kunnskap, får vi gjennomslag.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!