2020-03-06

Kvotebonusordningen og uventede effekter

Er egentlig kvotebonusordningen en suksess eller går den mest utover fiskere som ikke deltar i ordningen?

Når incentivordninger som for eksempel kvotebonusen skal vurderes og evalueres, er det viktig å få med alle aspekter ved saken. Bonusordninger skal være midlertidige og er ment som et verktøy for å stimulere til innovasjon og utvikling. Etter innføringen av kvotebonusordningen i 2013 har det vært gjort store investeringer både på fartøysiden og i mellomlagringsanlegg. For i tillegg til flytting av volum, har en viktig effekt vært betydelig forbedring av råstoffkvalitet. Hva har egentlig forbedring av råstoffkvalitet resultert i?


Stadig flere leverer nå levende fisk direkte til land, uten å ta veien via mellomlagring. For landindustrien har kvotebonusen vært en stor opptur.  
Et eksempel er levendelevert hyse, hvor forskere fra Nofima anslår at en ved en døgnproduksjon på 7,5 tonn, vil oppnå en økning i loinsutbytte tilsvarende 87 000 kr per dag. Erfaringene med levende snurrevadhyse har for Båtsfjordbruket og Lerøy Båtsfjord, vært så positive at de i framtiden helst vil ha snurrevadhysa levende over kai.

En målrettet forvaltning av fellesskapets ressurser har altså også vist seg å ha positiv effekt på råstoffkvaliteten. En effekt man ikke hadde sett, om det ikke var for kvotebonusordningen og investeringer gjort på fartøysiden. Målet med kvotebonusordningen var i utgangspunktet å sikre helårlige og lønnsomme arbeidsplasser på land.

Gjennom Arena Torsk samarbeider aktører i hvitfisknæringa om forskningsprosjekter som bidrar til å løfte og profesjonalisere næringen. Forskning og utvikling tar imidlertid tid. Vi ser nå at oppnådde resultater og sideeffekter, som eksempelet med levendelevert hyse, tilsier at vi ikke kan avslutte dette utviklingsarbeidet riktig enda. Det gjenstår blant annet å utvikle en forretningsmodell som gir en merpris i markedet.  
 
I en tid med fokus på sosial dumping og ressurskriminalitet, er det viktig at igangsatte initiativer som fungerer, ikke blir avsluttet uten at en god evaluering ligger til grunn. Kanskje er det ikke levendelagring av fisk og flytting av volum som skal sikre helårlig drift og lønnsomhet i industrien? Kanskje er det ikke levendelevert fisk over kai som skal sikre god råstoffkvalitet og økt lønnsomhet?  
 
Så lenge det ikke foreligger gode, alternative løsninger, synes det imidlertid lite gjennomtenkt å trappe ned en ordning som fungerer godt og bidrar til å løse de største utfordringene hvitfisknæringen står overfor – uten å foreta en grundig evaluering. Skal fiskerinæringen være attraktiv for norske arbeidstakere i fremtiden må vi tilby helårlige og lønnsomme arbeidsplasser. For helårlig drift kreves stabil råstofftilgang - og for økt lønnsomhet kreves god råstoffkvalitet. 

Oppsummert kan vi si at ordningen har vært en suksess for hele næringen, inklusive flåteleddet, med økt kvalitet og dertil økt etterspørsel og pris. En fantastisk sideeffekt av levendelagring, med potensiale for utvikling av nye markeder for både torsk og hyse.  
 
 
Kronikkforfatter
Veronica Gabrielsen
Prosjektleder – Arena Torsk
 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!