2018-03-01

Pilotprosjekt – utvikling og utprøving av nye systemer for mottak av fisk

Bakgrunn
Hovden Fiskeindustri AS og Tobø Fisk AS deltok i 2016 og 2017 i et pilotprosjekt, med hensikt på å utvikle og utprøve nye systemer for mottak av fisk.  I Fase II av prosjektet som ble gjennomført i 2017, var fokuset spesielt rettet mot kartlegging av registerings- og datasystemenes egnethet ved nye mottakslinjer for fisk, hvor også bruk av dynamisk biologisk faktor inngikk.

Prosjektet ble avsluttet høsten 2017, og anbefalingen fra styringsgruppen var å tillate bruk av godkjente automatiske system ved mottak av fisk på lik linje med tradisjonelt mottak av fisk.  Styringsgruppen anbefalte videre at det tillates bruk av dynamisk faktor for omregning fra rund til sløyd vekt, og at det tillates blanding av fangst før sluttseddel er skrevet.

Bak prosjektet stod Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge.  Nofima hadde det faglige ansvaret for arbeidet, mens Fiskeriparken Egga Utvikling hadde prosjektledelsen.  I Fase II av prosjektet var også teknologileverandørene K2 Solutions og Marel med, i tillegg til Justervesenet.

I prosjektperioden 2016 og 2017 hadde begge bedriftene dispensasjon fra gjeldende regelverk for mottak av fisk (landingsforskriften).

Videre behandling
Høsten (desember) 2017 søkte Fiskeriparken Egga Utvikling på vegne av disse 2 bedriftene og de bedrifter som ønsker å ta i bruk det nye systemet, dispensasjon fra gjeldende regelverk (Landingsforskriften).  Dette i påvente av nytt regelverk.

Søknaden
Dispensasjon fra gjeldende regelverk ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy (landingsforskriften).  I dette inngår (som anbefalt fra styringsgruppen) tillatelse til

  • bruk av godkjente automatiske system ved mottak av fisk på lik linje med tradisjonelt mottak av fisk
  • tillatelse til bruk av dynamisk faktor for omregning fra rund til sløyd vekt
  • tillatelse til blanding av fangst før sluttseddel er skrevet (fangst for hvert fartøy registreres automatisk ved levering)
  • at kvoteavregning gjøres etter 1,5 faktor på sløyd vekt
  • bruk av 10 % prøve for størrelsesfordeling på seddel

Svar på søknad
Denne uken forelå svar på søknaden.  Begge bedriftene (Hovden Fiskeindustri AS og Tobø Fisk AS) har fått innvilget søknaden gjeldende for 2 år.  Øvrige bedrifter som ønsker å ta i bruk nye innveiingssystemer, må søke særskilt.

Dispensasjonen er gitt under visse forutsetninger – disse forutsetninger er nå til vurdering av gjeldende bedrifter.

Fra NFD er det opplyst at arbeidet som er gjort i dette prosjektet, vil være en del av det arbeid NFD vil igangsette våren 2018, hvor det blant annet vil bli nedsatt utvalg som skal se på ulike deler av fiskeriforvaltningen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!