2021-01-28

Cod Cluster produserer ny kunnskap

Utvikling av levendelagringsnæringen, FBA og torskeoppdrett krever innsats fra næringen selv, våre fremste FoU-miljøer, myndigheter og forvaltning.

Tilgang til areal og lokaliteter er den største flaskehalsen for økt volum av torsk i merd. Faren for overføring av det fiskepatogene VHS-viruset brukes i dag som begrunnelse og argumentasjon for å sette strenge krav til avstand mellom FBA-lokaliteter og fiskemottak, samt mellom FBA og lakseoppdrettslokaliteter. Dette gjør at det er svært krevende å finne nye lokaliteter for fangstbasert akvakultur.

Gjennom økt kunnskap og utvikling av “beste praksis” for å unngå smitteoverføring mellom villfanget torsk og oppdrettslaks, vil man kunne påvirke forvaltningspraksis. Medlem av Cod Cluster, Gunnar Klo AS, fikk i 2018 finansiering gjennom Regionale Forskningsfond Nord, for gjennomføring av prosjektet FangstRISK II. Med i prosjektet er bedriftspartner AS Båtsfjordbruket, Nord universitet, Veterinærinstituttet,  BioVivo Technologies AS og Egga Utvikling AS. Mattilsynet stiller med observatør.

Prosjektet går nå inn i det tredje av totalt fire år. Så langt i prosjektet er 1573 villtorsk fra hhv. Myre, Båtsfjord og Ålesund undersøkt: Ingen prøver har vært positive på qPCR-analyse for VHS-virus. Konklusjonen så langt i prosjektet er derfor at utbredelsen av viruset, ut fra analysene som er gjennomført i 2019 og 2020, er liten i vill torsk. I år vil nye 800 villtorsk undersøkes for tilstedeværelse av VHS-virus. Det vil også gjennomføres lukkede smitteforsøk av Veterinærinstituttet for å se på hvorvidt laksefisk er mottakelig for varianter av VHS-virus funnet i torsk. Ved prosjektets slutt i 2022 vil næring og forvaltning ha nødvendig kunnskapsgrunnlag for ny vurdering av forvaltningspraksis.

For ytterligere kunnskap i forhold til areal, lokalitetstilgang og helseutfordringer, planlegges det å få satt i gang to spin-off prosjekt av FangstRISK II dette året. Nå som torskeoppdrett er under re-etablering, er det behov for å identifisere hovedutfordringer for arealtilgang for torskeoppdrett, samt øke kunnskap på de to meldepliktige sykdommene francicelliose og viral nervevevsnekrose (VNN), som førte til store sykdomsproblemer for torskeoppdrett frem til 2014. Regionale Forskningsfond Nordland har gitt Cod Cluster-medlem Cod Seafresh AS tilsagn på søknad om forprosjektmidler for å etablere hovedprosjekter på disse to problemstillingene. Samarbeidspartnere i forprosjektet er Klo Holding AS (tidl. Gunnar Klo AS), Nord universitet, BioVivo Technologies AS og Egga Utvikling AS. Workshop med bred deltakelse fra næring, forvaltning, og FoU planlegges avholdt i februar/mars.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!