2019-03-29

Prosjektet fangstRISK II er i gang

Prosjektet som finansieres av RFFNord er nå i gang. I regi av Dr. Kjetil Korsnes i Biovivotech AS og hans team ble det i midten av mars gjennomført prøvetaking av 500 torsk fangstet utenfor Vesterålen. Torsken ble prøvetatt rett etter landing til fiskemottak. Beate Solvoll mener at det nå blir spennende å se hvilke resultater screeningen har gitt og om de har klart å finne VHS-virus, isolere det og øke kunnskapen om viruset. 

Forskningsprosjektet FangstRISK II er planlagt å gå over 3 år og skal øke kunnskapen rundt omfang og konsekvens av VHS virus hos villfanget torsk.

Prosjekteier er Gunnar Klo AS, med samarbeidspartnere fra både Vesterålen og Finnmark. I tillegg er det en rekke forskningsmiljøer involvert i prosjektet, som Veterinærinstituttet, Nord Universitet og Biovivotech AS.

Motivasjonen bak prosjektet er at flere selskaper nå ønsker å satse på levendelagring av villfanget torsk og i den forbindelse ser et behov for å undersøke VHS-virus og smitte som risiko ved etablering av anlegg.  

- Dette prosjektet er viktig for å stimulere til næringsvekst i kystregionen. Alle levendelagringsaktører står ovenfor samme problematikk rundt bruk av kystareal, lokalisering i forhold til tradisjonelle akvakulturanlegg og usikkerhet dette innebærer for smittespredning. I prosjektet skal det gjennomføres screening av vill torsk over flere sesonger for å se på utbredelse av smitte, gjøre karakteriseringer av virus funnet og deretter se på mulig overføring i eksperimentelle smitteforsøk. Dermed kan man utarbeide en risikovurdering og anbefaling for etablering og drift av levendelagringsanlegg basert på resultatene, sier Beate Solvoll, prosjektleder i Arena Torsk.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!