2020-04-16

Siva-prisen 2020

Arena Torsk er veldig stolt av å være med i finaleheatet for årets Siva-Pris - Vekst gjennom grønn omstilling. Arena Torsk hjelper næringen med effektivisering, fornying og bedre lønnsomhet gjennom bedriftssamarbeid og felles prosjekter.

Den nasjonale bedriftsklyngen Arena Torsk jobber for helårige arbeidsplasser i hvitfisknæringen. Klyngen er en del av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Målet med Arena Torsk er økt lønnsomhet i hvitfisknæringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøene. Visjonen er “fersk torsk – hele året”. Resultatet skal bli helårssesong, høyere kvalitet, økt bærekraft og høyere lønnsomhet. Det skaper nye helårsarbeidsplasser og store ringvirkninger kysten rundt. Dette er ikke bare viktig for regionen. Det er en livsviktig omstilling av Norge. 

Klyngen består i dag av 33 aktører fra hele verdikjeden i hvitfisknæringen, og har et nært samarbeid med forskningsmiljøer som Sintef, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø og Nofima – Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Medlemsbedriftene kommer fra Trondheim i sør til Sørøya i Finnmark i nord, men hovedandelen av aktørene har hovedsete i Lofoten og Vesterålen.  

Arena Torsk er inne i sitt femte driftsår og ledes av det nordnorske utviklingsselskapet Egga Utvikling AS som holder til i Vesterålen og Lofoten, og har 15 års erfaring fra levendefangst. Siden oppstarten har klyngen gjennomført en rekke utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU-miljøene og leverandørindustrien for å øke kunnskapsgrunnlaget i næringen. Hittil har klyngen blant annet bidratt til et effektivt samarbeid i verdikjeden og mellom næringen og forvaltning/myndigheter. De har også bidratt til ny teknologi som øker velferden for levendefanget fisk i lasterom, samt til etablering av nye aktører innen restråstoff fra fisk. Med bredt kunnskapsgrunnlag og verdensledende teknologi skal bedriftene i Arena Torsk i løpet av de neste årene bli kjent for å levere sertifiserte kvalitetsprodukter av torskeråstoff. Klyngen satser tungt gjennom investeringer i ny kompetanse og utstyr for å utvikle metoder for levendefangst og mellomlagring av torsk, samt akvakultur. Arena Torsk har en viktig rolle i utviklingen av en innovativ, bærekraftig og kunnskapsbasert hvitfisknæring. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!