2020-08-26

- Vi trenger et nasjonalt kraftsenter for torskefisk

Klyngesamarbeid er viktig om fiskerinæringen skal nå sitt mål om 6000-8000 nye arbeidsplasser innen 2025.

Fiskerinæringen er Nord-Norges fremste vekstnæring, sammen med havbruk. Hele 32 prosent av nasjonalt volum landes i nord og av dette utgjør torsk 61 prosent. Næringen er viktig for å skape livskraftige samfunn og helårige arbeidsplasser langs kysten. Lønnsom aktivitet krever imidlertid utvikling for å kunne konkurrere med lavkostland.

Samarbeid er ønskelig
Realistiske anslag viser at det potensielt kan skapes 6000-8000 nye arbeidsplasser innen 2025, med forutsigbar tilgang til råstoff av god kvalitet og økt grad av automatisering og robotisering i industrien. Per i dag bærer fiskerinæringen preg av å være sesongbetont og tradisjonsbundet, og med det som følge en svak lønnsomhet i landindustrien.

Omstilling og innovasjon er krevende for enkeltbedrifter, som ofte er små og med begrensede administrative ressurser.

Den norske stat finansierer mange klynger over hele landet gjennom Norwegian Innovation Clusters. Det er store summer som brukes på dette årlig. Men er det egentlig noen vits å bruke alle disse pengene på å få bedrifter, forskning og det offentlige til å samarbeide? Er det i det hele tatt vilje i fiskerinæringen til å samarbeide? Svaret er JA - og beviset er Arena Torsk og Arena Fish 365.


Helårig råstofftilgang
Gjennom samarbeid har klyngemedlemmene i Arena Torsk og Arena Fish 365 gjennomført prosjekter som har tatt næringen et steg nærmere helårlig råstofftilgang og mulighet for videre utvikling. I dialog med myndigheter og forvaltning fikk vi fra sesongen 2019 etablert dispensasjonsordning for levendelagring av torsk, med mulighet for lagring i inntil 20 uker. 

I dispensasjonsordningen er det satt en rekke vilkår knyttet til ressurskontroll og fiskevelferd. Med finansiering fra FHF er det i regi av Arena Torsk satt i gang prosjekt for utvikling av system for automatisk telling, vektestimering og sortering av levende torsk, for å gjøre næringen i stand til å innfri disse vilkårene. En annen viktig del av klyngesamarbeidet så langt har vært kompetanseutvikling. Et eksempel på dette er prosjektet «INDUK: Industriell utvikling gjennom kompetansebygging i regionale næringsmiljø». 

Partnere i prosjektet var Nofima/Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur, Nord universitet, Vest-Lofoten VGS, Sortland VGS og Lofoten Maritime Fagskole. Resultatet ble blant annet fangstbasert akvakultur inn i fagplan for blå linjer i videregående skole. Arena Fish 365 har blant annet satset stort på levende hyse og oppnådd en kvalitet man ikke har sett tidligere.

Et nasjonal kraftsenter
Ved å utnytte bredden i partnerskapet, samt samarbeide enda tettere med øvrige aktører i næringen, er klyngesamarbeidet i ferd med å bli et nasjonalt kraftsenter for torskefisk. Næringsutvikling krever tilpasning og endring av rammebetingelser, og derfor tror vi på kunnskapsproduksjon og dialog med myndigheter og forvaltning. 

Med sentrale FoU-miljøer som medlemmer av klyngen, sikres tilstrekkelig forskningshøyde og pålitelige resultater i dette arbeidet. En samlet og omforent næring vil ha bedre gjennomslagskraft enn enkeltaktører hver for seg.

Hele verdikjeden må med
Arena Torsk er nå inne i sitt femte og siste år i arenaprogrammet og vil i høst søke opptak til Arena Pro, hvilket innebærer fem nye år med klyngesamarbeid. Næringen må gjennomføre store industrielle løft for å klare å nå ambisjonen om helårlig, lønnsom drift. Skal vi nå våre mål om 6000-8000 nye arbeidsplasser innen 2025, mener vi at næringen må ha et enda sterkere fokus på hele verdikjeden, med markedet som premissleverandør. 

Gjennom videre klyngesamarbeid vil vi arbeide systematisk for videre utvikling av levendenæringen og torskeoppdrett, økt bearbeiding og økt utnyttelse av marint restråstoff. Teknologiutvikling og tilpasning av rammevilkår vil stå sentralt hele veien.

En tydelig stemme
Dette store løftet vil være en umulig oppgave for enkeltbedrifter. Klyngesamarbeid er imidlertid et effektivt og fokusert verktøy for å nå målene sammen. Vi lar oss inspirere av klynger som har gått veien før oss, og resultatene deres fellesprosjekter har skapt. Fiskerinæringen trenger en tydelig stemme i integrasjon av land, sjø og marked. Som representant for hele verdikjeden, er det naturlig at klyngesamarbeidet er denne stemmen.

Vi har gjennom de siste fem år bevist at vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må - en suksessoppskrift vi tar med oss inn i Arena Pro - om vi får mulighet.

 

FOTO: SILJE HELENE NILSEN

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!