2019-11-27

Workshop - velferdsindikatorer for mellomlagring og FBA

Den 27. november 2019 ble det arrangert workshop på Kystens Hus i Tromsø. Workshopen ble arrangert som et samarbeid mellom Arena Torsk og Leverandørutvikling Havbruk Nord, og ble finansiert gjennom prosjektet “LU Havtek” – et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsparken Bodø og Næringshagen i Troms (Halti Næingshage og Næringshagen Midt-Troms).

14 stykker fra næringen, ulike leverandørbedrifter, forskning, leverandørutviklingsprogram og finansiører deltok og diskuterte hvordan en kan benytte teknologi fra havbruk inn mot torskenæringen.

På workshopen ble det sett nærmere på hvilke indikatorer som sikrer tilfredsstillende omgivelser og god fiskevelferd for torsk i mellomlagring og fangstbasert akvakultur. Videre ble det sett på hvordan de definerte velferdsindikatorene kan inngå i et fremtidig system for kontinuerlig overvåking og optimalisering av lokaliteter og produksjonsenheter. Dette handler om crossover, teknologi og kunnskap mellom havbruk og hvitfisknæringen.

Også miljømessige omgivelser vil være av betydning for fiskens velferd, og begge deler må kunne måles, vurderes og overvåkes ved hjelp av objektive metoder. Analysen basert på data fra overvåkningen skal bidra til driftsoptimalisering for mellomlagring og fangstbasert akvakultur.

Leverandører som leverer utstyr til havbruksnæringen var invitert, og sammen med aktører fra Arena Torsk skulle det diskuteres synergier mellom torsk og havbruksnæringen. Målet var å få etablert et prosjekt for videreutvikling av mellomlagring og FBA, med fokus på operative velferdsindikatorer og biomassekontroll. Dette handler om crossover, teknologi og kunnskap mellom havbruk og hvitfisknæringen.

Tilbakemeldingen fra deltakerne er at det var et veldig interessant og positivt møte for å se på mulighetene for videre utvikling basert på teknologi fra laks. Det er ønskelig å følge opp workshopen med ny konkret aktivitet for å se på muligheten for overføring til mellomlagring og fangstbasert akvakultur av torsk.

Fra leverandørsiden deltok:
Alf Arild Jakobsen – leder fòrsenter SalMar Farming i Nord Norge
Bjørn Erik Rønhaug – forretningsutvikler Funn AS
Sverre Benjaminsen – kommersiell direktør JM Hansen AS
Sven Jørun Kolstø – daglig leder Optoscale AS

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!